ภารกิจของบริษัท
     1. ก้าวสู่การเป็นบริษัทสากลที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
     2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
     3. เป็นบริษัทที่มีวิศวกรรมการผลิตคุณภาพสูงซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
     4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
นโยบายบริษัทปี 2564

สโลแกน  • Go up to THE NEXT STAGE
   • Fondation making for a jump

เป้าหมาย : นโยบายบริษัทและแผนบริหารระยะกลาง ปี 2564
     1. ยึดมั่นในการกระทำอันถูกต้อง
     2. เพิ่มการรับงาน ยกระดับขีดความสามารถในการทำกำไร
     3. เร่งเสริมศักยภาพด้าน Monozukuri
     4. สร้างองค์กรที่ปลอดภัย สบายใจ มีคุณค่า เเละเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
     5. พัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน

นโยบายในการทำงาน :
     1. ในการทำงานนั้นจะต้องใส่ใจต่อทัศนคติของลูกค้าอยู่เสมอ และนำเสนอบริการที่ดีให้ลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การขยายธุรกิจของบริษัท
     2. การให้ความสำคัญกับทรรศนะ มุมมองของแต่ละคน เพื่อผลักดันให้งานเดินหน้า
     3. การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อให้งานเดินหน้าโดยราบรื่น

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved