ภารกิจของบริษัท
     1. ก้าวสู่การเป็นบริษัทสากลที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
     2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
     3. เป็นบริษัทที่มีวิศวกรรมการผลิตคุณภาพสูงซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
     4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
นโยบายบริษัทปี 2561
     สโลแกน : To be AEC No.1 Parts Supplier Expand Business 800
เป้าหมาย : นโยบายบริษัทและแผนบริหารระยะกลาง ปี 2561
     1. ปรับสู่การนำเสนอการออกแบบพัฒนา ยกระดับความพึงพอใจลูกค้าด้วยศักยภาพ Monozukuri ที่แข็งแกร่ง
     2. เสริมความสามารถด้านการวางแผนและการขายเพื่อความเป็นที่หนึ่งในAEC
     3. ผนึกพลังของทุกคน รับผิดชอบร่วมกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
     4. ปรับโครงสร้างSupplier บนวิสัยทัศน์AEC
     5. สร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่การเป็นผู้นำผู้ผลิตชิ้นส่วนของAEC
     6. ผลักดันกิจกรรมCSR และแผ่ขยายแนวคิดNHK Spring Way
     7. ปฏิรูปแนวคิดและวัฒนธรรมแบบเดิม
     8. ความปลอดภัยและสุขอนามัย สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
นโยบายในการทำงาน :
     1. ในการทำงานนั้นจะต้องใส่ใจต่อทัศนคติของลูกค้าอยู่เสมอ และนำเสนอบริการที่ดีให้ลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การขยายธุรกิจของบริษัท
     2. การให้ความสำคัญกับทรรศนะ มุมมองของแต่ละคน เพื่อผลักดันให้งานเดินหน้า
     3. การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อให้งานเดินหน้าโดยราบรื่น

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved