พันธกิจของบริษัท
     1. ก้าวสู่การเป็นบริษัทสากลที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
     2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
     3. เป็นบริษัทที่มีวิศวกรรมการผลิตคุณภาพสูงซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
     4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
นโยบายประจำปี 2565

สโลแกน  • Survive and win in an age of uncertainty
   • อยู่รอดและเอาชนะ ในภาวะที่ไม่แน่นอน

นโยบาย
     1. ยึดมั่นในการกระทำอันถูกต้อง
        (1) ผลักดัน CSR ให้มากขึ้นและทั่วถึง
        (2) ปีเริ่มต้นของ Carbon Neutral แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
     2. เสริมรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อให้องค์กรอยู่รอด
        (1) ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในเชิงนวัตกรรม
        (2) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการปฏิรูปจิตสำนึก
        (3) ได้รับงานในโมเดลสำคัญ และวางแผนกำไรอย่างรอบคอบ
        (4) เสริมความร่วมมือกับ NHK Spring Groupให้แน่นแฟ้น
     3. สถานที่ทำงานปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงาน
        (1) ขจัดต้นเหตุความไม่ปลอดภัยให้หมดสิ้น
        (2) ยกระดับการผลักดัน Work Life Balance
     4. พัฒนาบุคลากรและใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์ “สืบทอดและพัฒนา”
        (1) ปรับโครงสร้างระบบบริหารงานบุคคลให้เหมาะกับยุคสมัย
        (2) สืบทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved