แม้ว่าคนทั่วไป จะรู้จัก "5S" ในแง่ของหลักความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่อาจสงสัยว่าเหตุใด NHK SPRING (THAILAND) จึงยกให้ 5S เป็นหลักสูตรสำคัญหนึ่งในการฝึกอบรมของบริษัท หลักการ 5S หรือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่ง NHK SPRING (THAILAND) เป็นผู้ริเริ่มนำ 5S มาใช้ในประเทศไทย
      "5S"เป็นแนวคิดเพื่อจัดการสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบและเป็นหลักการพื้นฐานของการทำงานที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงมีการสอนหลักการ 5S แก่พนักงานทุกระดับ ขั้นแรกคือการสอนพนักงานใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของ 5S จากนั้นจึงให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นภาพของ 5S ได้ชัดเจน และเมื่อนำไปใช้ในการทำงานก็จะมีการประเมินผล
      โดยความเป็นจริงแล้วการเรียนการสอน 5S สำหรับพนักงานนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากคือการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของ 5S โดยไม่ได้มองว่าเป็นกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นเราจึงจัดกิจกรรม5S เพื่อให้พนักงานสนุกในการทำ 5S มากขึ้น เช่น การแข่งขัน 5S เป็นต้น ผลที่ได้รับคือสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ พนักงานมีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved