วีดิโอโปรเจคเฉพาะกิจของโครงการความปลอดภัย
     ขณะนี้ที่ NHK SPRING (THAILAND) มีชายร่างท้วมในชุดซุปเปอร์ฮีโร่สีเหลืองดำ กำลังเป็นที่โด่งดัง เขาจะเดินตรวจทั่วทุกโรงงานของบริษัทพร้อมกับพูดกับพนักงานฝ่ายผลิตว่า "คุณต้องมาโมรุ! รักษากฎ!" ชายผู้นี้มีชื่อว่า "มาโมรุ แมน"เขาเป็นฮีโร่ในวีดิโอความปลอดภัยซึ่งเป็นวีดิโอเพื่อการศึกษาสำหรับ พนักงานของบริษัท มาโมรุ แมน จะเป็นผู้กระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยของ พนักงานทุกคน
     หลายคนอาจสงสัยว่ามาโมรุ คืออะไร และทำไมองค์กรของเราจึงต้องมาโมรุ? คำว่า "มาโมรุ" เป็นภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า รักษากฎ ประธานใหญ่ของ NHK SPRING (THAILAND) มีนโยบายให้พนักงานทุกคนรักษามาตรฐานการทำงานเช่น งานด้านความปลอดภัย ด้านการผลิต และด้านคุณภาพ
     ดังนั้นบริษัทจึงมีโครงการมาโมรุออกมามากมายตั้งแต่ปลายปี 2550 และเนื่องจากบริษัทเห็นว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โครงการวีดิโอความปลอดภัยนี้จึงเกิดขึ้นเช่นกัน พนักงานผลิตจะได้เรียนรู้หลักความปลอดภัยผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในอดีต และมาโมรุ แมน วิทยากรรับเชิญด้านความปลอดภัยจะเป็นผู้สอนและเตือนพนักงานให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย (SWS) และกฎความปลอดภัย
     พนักงานของ NHK SPRING (THAILAND) ได้ชมวีดิโอเรื่องนี้กันเร็วๆนี้

พัฒนาบริษัท
     ด้วยการสร้างรากฐานด้านทรัพยากรบุคคลให้แข็งแกร่ง คือนโยบายจากประธานใหญ่ของ NHK SPRING (THAILAND) ดังนั้นบุคลากรของบริษัทจึงต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ประธานใหญ่มีดำริให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมในบริเวณโรงงานบ้านโพธิ์ซึ่งเปิดใน เดือนมีนาคม 2550
     ศูนย์ฝึกอบรมมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเพิ่มทักษะของ พนักงานทุกระดับ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเนื้อหาจะเน้นด้าน นโยบายของบริษัทเป็นหลัก ได้แก่ QCDESM + 5S หรือ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบสินค้า วิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและ5s
     ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ประกอบด้วยห้องฝึกอบรมสำหรับพนักงานจำนวนหลายห้อง ส่วนแรกเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ใช้สำหรับการอบรมด้านทฤษฎีสำหรับพนักงานทุกระดับ มีห้องประชุมที่เรียกว่า ห้องเธียร์เตอร์ มีเก้าอี้ปรับเอนและจุได้ 56 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ภาพและเสียง บริษัทจัดให้มีการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานที่ห้องนี้ และยังมีโครงการที่จะอบรมคอมพิวเตอร์แก่พนักงานอีกด้วย
     ส่วนที่สองคือห้องฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับพนักงานผลิต เช่น ห้องฝึกอบรม TPS ซึ่งจะมีแบบจำลองการผลิตให้พนักงานฝึกปฏิบัติ ทำให้พนักงานเข้าใจภาพรวมของการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต หัวข้อการฝึกอบรมอื่นๆได้แก่ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 5S การควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพก็จัดฝึกอบรมที่นี่เช่นกัน
     ศูนย์ฝึกอบรมจึงเป็นสถานที่สำหรับพนักงานได้เรียนรู้โดยการ "ปฏิบัติจริง" ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved