บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 คุณพนิดา แตงใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ  ในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบฯ