บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาเพื่อการสนับสนุนศักยภาพในการผลิต ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทนงศักดิ์  เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส  และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561-2563 ของ “โครงการพัฒนาเพื่อการสนับสนุนศักยภาพในการผลิต ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน)”  ซึ่งดำเนินการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ พร้อมทั้ง ได้มอบเงินสนับสนุน การดำเนินงาน ปี 2561-2563  จำนวน 1,380,000 บาท ให้กับ รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง   ประธานวสท. ภาคเหนือ1 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี้