เอ็นเอชเค จิตอาสา ปลูกป่าลดโลกร้อน

คุณทนงศักดิ์ เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และ  คุณธนาวัฒน์  มาลัยศรี   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษาอาวุโส มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)  นำคณะจิตอาสาพนักงานของบริษัทและครอบครัว จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ “เอ็นเอชเค จิตอาสา ปลูกป่าลดโลกร้อน” ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน จำนวน 500 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนและปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคี  เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ