ท่านประธานบริษัทฯ แถลงนโยบายบริษัทฯ ประจำปี 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ เทรนนิ่งวิลเลจ บ้านโพธิ์ มิสเตอร์ริวอิจิ ชิบะตะ ประธานบริษัทฯ ได้แถลงนโยบายประจำปี 2563 ให้กับรองประธานในทุกภาคส่วน และผู้บริหารระดับสูงชาวไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้นำไปขยายสู่การวางแผนและการดำเนินการในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

ในปี 2563 เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ ท่านประธานบริษัทฯ ยังคงสโลแกนเดิมดังนี้

ข้อ 1.  [Go up to THE  NEXT  STAGE]

ข้อ 2.  Achievement  of  20020 middle term plan

จากนั้นรองประธานทุกส่วนงาน ขึ้นชี้แจงนโยบายส่วนงานตนเองที่รับผิดชอบจนครบทุกส่วนงาน และปิดท้ายด้วยการร่วมถ่ายภาพผู้รับฟังการแถลงนโยบายบริษัททุกคนเป็นที่ระลึก