โครงการ " NHK สุขใจ ก่อนวัยเกษียณ ครั้งที่ 1"

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย คุณพนิดา แตงใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ NHK สุขใจ ก่อนวัยเกษียณ ครั้งที่ 1” โดยทางบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานที่ใกล้ครบวาระเกษียณได้เตรียมการ นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต หรือสร้างอาชีพหลังเกษียณ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อมีความพร้อมที่จะก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  2563 ที่ผ่านมานี้