บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563  บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี คุณทนงศักดิ์   เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารงานกลาง และคุณนวรัตน์ คำราชา รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้กับตัวแทนค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 27  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์         ณ บ้านสะนามเหนือ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา จำนวน   170,000   บาท 

-  ชมรมนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 2563 (ค่ายสร้างช้างเผือก) ครั้งที่ 35 เพื่อใช้ในการสร้างห้องสมุด และแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านโนนตุ่น  ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล        จ.ศรีษะเกษ จำนวน 30,000 บาท