"ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฝึกอบรม"
      ศูนย์ฝึกอบรมของเรา จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ในบริเวณโรงงานบ้านโพธิ์โดยการยึดถือนโยบายที่สำคัญ ของ ท่านประธานใหญ่ของ T-NHKเกี่ยวกับการพัฒนาบริษัทด้วยการสร้างรากฐานด้านทรัพยากรบุคคลให้แข็งแกร่ง ดังนั้นบุคลากร จึงต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

      ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางในการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ และเริ่มเปิดตัวหลักสูตรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีผู้บริหารระดับสูง จัดทำหลักสูตรที่เป็นนโยบายบริษัทด้านต่างๆ ดังนี้
หรือเรียกโดยย่อว่า "QCDESM + 5S"
  
ปัจจุบันมีงานหลากหลายรูปแบบที่ทางศูนย์ฝึกอบรมของเรารับผิดชอบอยู่ ได้แก่
      1. งานอบรมและสัมมนา (Lecture and Seminar) จัดการอบรมประจำเดือน, การอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร และการอบรมด้านคอมพิวเตอร์
     2. งานอบรมเชิงปฏิบัติการ (Jishuken and Dojo) รับผิดชอบด้านการประเมินผลและติดตามผลกิจกรรมต่างๆ
      3. การฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self-Learning) จัดทำโครงการความรู้ส่งตรงถึงที่(knowledge Delivery) ด้วยการทำแผ่นพับแล้วไปติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ศึกษา
      4. งานด้านสื่อการสอน (Training Centre Media) จัดทำวีดิทัศน์เชิงวิชาการ เช่นละคร สารคดี ข่าวสารภายในองค์กร พื้นที่ด้านหน้าภายในศูนย์ฝึกอบรมประกอบด้วย ที่พักผ่อนด้านหน้า จะมีศาลาพักผ่อนและม่านน้ำไว้รองรับสำหรับผู้ที่มาฝึก อบรมไว้ผ่อนคลายในช่วงพักเบรก และยังมีมุมอ่านหนังสือไว้คอยบริการทุกท่านถัดเข้าไปภายใน ศูนย์อบรมก็จะพบกับโถง สำหรับต้อนรับและลงทะเบียนในการฝึกอบรมนอกจากนี้ยังเป็นที่บริการเครื่องดื่มเวลาพักเบรก และเป็นสถานที่แสดงผลงาน และข้อมูลต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรม
  
      สำหรับพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ สำนักงานบริการและห้องผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ, พื้นที่สำหรับอบรมเชิงทฤษฎี, และพื้นที่สำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
1. สำนักงานบริการและห้องผลิตสื่อการสอบทุกรูปแบบ
     1.1 สำนักงานบริการ หรือ สำนักงานศูนย์ฝึกอบรม (Training Centre Office) เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลและให้บริการผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง ในทุกๆเรื่องที่สามารถให้บริการได ้
     1.2 ห้องผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ (Training Centre Media Room) ผลิตวีดิทัศน์, สิ่งพิมพ์ ต่างๆ ซึ่งภายในห้องจะมีวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทำ และตัดต่ออย่างครบวงจร
2. พื้นที่สำหรับอบรมเชิงทฤษฎี
     2.1 ห้องสัมมนา (Seminar Room)
     2.2 ห้องบรรยาย (Lecture room)
     2.3 ห้องวีดิทัศน์ (Theatre Room)
3. พื้นที่สำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
      3.1 ห้อง TPS (Toyota Production System) การฝึกอบรมระบบการผลิตแบบโตโยต้า โดยการนำแนวคิด JIT (Just-In-Time) มาปรับใช้ซึ่งเป็นการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดความสูญเปล่าจากการทำงาน
  
      3.2 ห้อง Quality การฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพ หรือการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร และลูกค้าของเรา
  
      3.3 ห้อง TPM (Total Productive Maintenance)นำเสนอวิธีการบำรุงรักษาแบบทวีผลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหยุดการทำงานอย่างกะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
  
     3.4 ห้อง 5ส นำเสนอแนวคิดเรื่อง 5ส(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานเพื่อสร้าง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน และสร้างนิสัยที่ดีให้พนักงาน
  
      3.5 ห้อง Safety, Health & Environment เป็นห้องสำหรับเรียนรู้แบบปฏิบัติงานจริงให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับการทำงานที่ปลอดภัย, สุขอนามัย ด้วยหลักการต่างๆ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
  

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved