สนับสนุนศูนย์ฝึกวิชาชีพ ที่โครงการภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

      เยาวชนรุ่นใหม่คือความหวังของสังคมไทยในอนาคต พวกเขาจึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม NHK SPRING (THAILAND) ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพให้แก่ โครงการภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่านตั้งแต่ปี 2544 – 2546 อันเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
      โครงการภูฟ้าพัฒนามีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่คนในท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น และสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
      ศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติ ให้พวกเขาได้เรียนรู้การประกอบอาชีพที่ไม่ทำลายธรรมชาติ เช่นการถนอมอาหาร การผลิตสินค้าจากธรรมชาติ เราหวังให้ศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved