มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2535 โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นองค์ประธาน ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มูลนิธิฯ เพื่อผลิตขาเทียมมอบให้ผู้พิการขาขาดโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ และเป็นการมอบให้เปล่า
      บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิฯ เพื่อการพัฒนาเทคนิคการทดสอบและผลิตขาเทียม

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved