ในประเทศไทย5S หรือ5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยเฉพาะองค์กรต่างๆของรัฐ แต่เดิม 5S มีความเป็นมาจากประเทศญี่ปุ่น “Seiri” (สะสาง) คือการแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากสถานที่ทำงาน “Seiton” (สะดวก) คือการจัดวางสิ่งของต่างๆในสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบและสะดวกในการหยิบใช้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
     “Seiso” (สะอาด) คือการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงานต่างๆให้สะอาด ไม่มีเศษขยะเลอะเทอะ “Seiketsu” (สุขลักษณะ) คือการดูแลสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีอยู่เสมอ ด้วยการสร้างมาตรฐานให้มีการรักษา 3S แรกให้คงอยู่ตลอด “Shitsuke” (สร้างนิสัย) คือการปลูกฝังนิสัยเพื่อสร้างสังคมที่มีระเบียบวินัยด้วยการรักษา 4S แรกและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
     5S เป็นแนวคิดในการสร้างสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อก่อให้เกิดความ ปลอดภัยและความเรียบร้อยในการทำงาน ซึ่งผลที่ตามมาคือผลผลิตของงานที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ขึ้น นอกจากนั้นแล้วสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าอยู่ส่งผลให้จิตใจของพนักงานดีขึ้น อีกด้วย
     NHK SPRING (THAILAND) เป็นผู้บุกเบิก 5S ในประเทศไทยโดยเริ่มจาก 2S เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ต่อมาในปี 2527 บริษัทได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือ 3S เล่มแรกเป็นภาษาไทย ปัจจุบัน 5S กลายเป็นหนึ่งในนโยบายการทำงานของบริษัทเพราะผลที่ได้รับไม่เพียงแค่สถานที่ ทำงานที่สะอาดเป็นระเบียบ แต่ยังส่งผลถึงการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น
     ดังนั้นพนักงานใหม่ของบริษัททุกคนจึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร 5S ก่อนเข้าทำงาน เพื่อให้เข้าใจหลักการ 5S และนำไปใช้ในสถานที่ทำงานอย่างถูกต้องเพราะทุกหน่วยงานของบริษัทมีการจัดการและการบริหารงานโดยใช้ 5S เป็นหลักพื้นฐาน

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved